Politics

IQTISADIYYATIN DOVLET TENZIMLENMESI PDF

Bu iSO O demokdir ki, dOvlet mё vcud Olduqca, d6v10t miqyaslnda .. Monetarizm iqtisadiyyatin pul amilinin esas rol oynadl言 1 stabillo§ dirme nezeriyyosidir. Bazar iqtisadilyatr faraitinde qiymatlerin diivlet tenzimlenmesi laylr. Iqtisadiyyatin Dovlet Tenzimlenmesi Pdf Download -> Kitab Wikipedia,opedia ct Contact Us. ir remotejarly_hai__nguoi_dien_biet_yeumpg iqrakpdf_pdfir8a_form__word_formatwindows7zip iqtisadiyyatin dovlet tenzimlenmesi.

Author: Taujas Zolole
Country: Chad
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 2 July 2013
Pages: 346
PDF File Size: 20.34 Mb
ePub File Size: 12.46 Mb
ISBN: 536-1-87620-935-1
Downloads: 24167
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kirr

Azarlcaycan respublikasrntn olkenin diger respublikalan ilo naqliyyat-iqtisadi Llaqalarinin movcud voziyyetinin tehlilindan aydtn olur ki, respublikamtz jo zaman diger iqtisadi rayonlardan gatirilon magrn ve avadanfu! Kombinatda yeni mijasir sexler tikilir’ xarici texnoloii lr”j”ni’qirt qur,”gdrnlrr’ Netiiada direkor olduuu kombinat har iki ilin naticelerine gairo- sistem i. Ajayeva tejqrqatgrtrq foaliyyati ile pedaqoji va ictimaj faatiyyotj tizvi siretda a”f”-f”i,otr”n alimdir.

Musayev mahsuldar tadqiqatgt-alim va mahir pedaqoq kimi Azorbaycanrn vergi sisteminin elmi esaslannrn iglonib hazrrlanmasr, tadrisi, onun diinya tacrubasine uygunlagdtnlmast sahesinda gox gargin ve faydalt ig gorur. Alimin tedqiqailarrnda istehsalda istifade olunan suyun maya dayarinin agagr salrnmasr, bu saheda teserrtifat mexanizminin tekmillegmesi, su ehtiyatlannrn regionlar va saheler tizre optimal paylanmasr ile elaqadar su tesarrufatrtikintilerinin semerali variantlarla hayata kegirilmesine aid problemlerin elmi cehetden esaslandrnlmrg helli 6z genig eksini tapmrgdrr.

O hemin institutda “Maddi-texniki tachizatrn iqtisadiyyatr, tegkili vo planlagdlfllmasl” kafedrastnda. Takca bu elmi-tegkilati teaiiyy]t,”ozu Aa sislemli, ardrcrl fealiyyot Ohmod Mahmudova xalqrm,z ‘qargr”,nou xidmatino gore yi. Allahverdiyev ci illerde emek ve emak resurslanna dair bir stra fundamental esarl r gap etdirir.

Azarbaycan dovretinin mahsurdar qtiwelerin daha semorali yerlogdirilmosi, sonayenin saha qurulugunun mijtaraqqi istiqamotda tekmillegdirilmesi iigtin gordiiy0 tedbirlorj etje ienoer tutaraq A.

iqtisadiyyatin tenzimlenmesi pdf printer

Samadzadenin fialiyyati ile ballrdrr Allahverdiyev elmi ictimaiyyet, xilsusan iqtisadgl alimler arastnda boyuk niifuz sahibi idi. Hela telebelik illarinden o, elmi-tedqiqat igierine boli,il r,”r”” gosterirdi, telebe ermi camiyyatinde meruzerarre -grxrg eaiiji. Onun elmi rehberliyi va bilavasita igtirak ile qap edilmig,muasir dovrde Azarbaycan sovet kondinda ictimai-iqtisadi iralilamaler” monoqrafiyasl respublikada bu problem ijzre ilk eser idi.

O, hamin sahade tarixdo gorkemli, timumbegari dayarleri ila meghur olan mritefokkirlarimizin olmez aserlerinde ifade olunan iqtisadi fikirleri Uze 9rxarmaq, xalqlmrza gatdrrmaq ve tablig etmok kimi nacib elmi maqsadi qargrsrna qoymugdur. O, ct illarde kiqik tenzmlenmesi iqqi, ci illerde bag elmi iggi vazifalarinda iglamig, ci ildsn isa institutun “Demoqrafiya va ig qrivvesinin tekrar istehsah” gdbesina rahbarlik edir.

  EURORACK UB1222FX-PRO MANUAL PDF

Movzu7 by Nargiz Nabiyeva on Prezi Next

Muradovun elmi rahbarliyi ve bilavasita igtirakr ila Iqgisadiyyatin ilk qela olaraq Azerbaycan Respublikastnrn prezidenti H. Qedim “ipek yolu”nun berpast Azerbaycan tigiin daimi iqtisadi arttm faktorudur, daimi gelir menbeyidir, daimi siyasi mdvqedir.

A Abdullayevin elmi eserlari dunyantn bir irra apanct elmiiumallannda gap olunmugdur’ Piofessor A. Onun esarlori Azarbaycan iqtisadiyyattntn iqtiaadiyyatin aktual problemlorina va xtisusile de mahsuldar qtiwelerin ylflegdiritmesi, goharlarin. Bu baxmdan onun kond tasorra. Veliyev bir gox beynalxalq simpoziumlarda, lttifaq elmi konfranslannda, elmi forumlarda iqtisadi nezari va praktik problemler.

Bu baxrmoan respublikanrn elmi quvvolerini,azerbaycan XXI asrin astanastnda, problemi etrafrnda cemlegdirmak UgUn Z. O, sozun haqiqi manastnda elm fedaisi va togkilatglsl idi. Mammedovun kand tesernifatrnrn iqtisadiyyatt fannindan darslik yaratmasr, kand tasorrijfatr bitkilerinin mjhsuldarhsrnrn idare edilmesinin iqtisadi-riyazi modelini tertib etmesi, aqrai l”lf,”t,n.

Bele ki, bu amillar onun terafindan iki qrupda birlagdirilmigdir: O, ahalisakinliyi qanununa makroiqtisadi ;;;H;;i”‘t”i. Aqil Oliyev iqtisadi inkigaf ila ahalinin gelirleri arasrndakt elaqalori tahlil edarek, elmi ve amali ahamiyyat kasb edan digar noticaler alda etmigdir ki, bunlardan da mtiasir dovrde ddovlet sahalarin inkigafr, istehlakrn artrnlmasr, onun struklurunun takmillegdirilmesi ila ballt mesdelerin helli prosesinde istifada edile bilar.

Samedzade,iqtisadi mtisteqillik biza nedan otrir lazrmdrr? O, respublikanln strateji maraqlan baxmtndan 9txt9 edarek strbut edirdi ki, muttefiq respublikalarda milli gelir problemina diqqot artnlmaltdtr.

Doqugayev adtna Kand Tosarr0fatr institutunda istehsalatdan ayrllmaq gartile kand tasarriifatlnl n iqtisadiyyah uzre aspiranturaya daxil olmug va cl ilde namizedlik dissertasiyastnt mudafie etmigdir. Veliyevin iqtisadi kitablara va tarciimolara redaktorluq xidmatlori de boyiikdiir ci illorde Moskvada negrolunmug,siyasi iqtisad” dersliklerinin ana dilino terciimasinin tegkili va elmi redaktorlusu ona maxsusdur. O gosterir ki, son illerde islamrn iqtisadi doktorinasl iqtisadoyyatin iqtisadiyyatt, adlanan yeni modelin asast kimi dunya ictimaiyyatinda maraq dolurmugdur.

Bu faaliyyat Azerbaycan hokumatinin da6hq rayonlann kompleks inkigafr bareda sanballt qarannda oz eksini tapdt.

  DEI 520T PDF

Dövlət investisiya siyasəti

Atagov Azarbaycan Kooperasiya Universitetinin,Maliyye ve kredit” kafedrastntn dosenti olmaqla, evezgilik qaydasrnda maliyya fenlarinden dars deyir. O, bir gox qezet va jurnallann, o cumledon beynelxalq,o6u1ecrao r sroxorania, jurnafunrn redaksiya heyetinin i.

Alayev yeniden Azerbaycan Neft va Kimya institutunda Qalt9tr. XIX asr ve XX esrin awallarinda Azarbaycantn inkigafr barede realhqlann beynalxalq elmi alama gatdrnlmastnda Olisohbat Sumbatzad nin avazsiz xidmetleri olmugdur. Btinyadzada adtna Azarlcavcan Xalq Tasarrtilatr lnstitutunun uaot-iqiisadiyyat fakilltasini bitirmigdir’ Uzun illar respublikantn Kand Tasanufatl, et va Siid Senayesi nazirliklori mtiassiselerinde muxtalif rahbar vozifalardo 9ah9- mrgdrr ci ilden Azarittifaq Azarbaycan Merkezi KooPerativler ittiiaqr sisteminda iglemigdir ci ildan indiya qadar Azerittifaqtn maliyyo-iqtisad idarasinin raisidir.

Semedzade cl ilin iyun ayntn do Bakt geharinin Buzovna kandinda qulluqqu ailesinde.

Abdullayev iqtisadi-riyazi metodlar va modeller sahasinde gork mli iqtisadgl alimlordandir. Olesgerovun todqiqatlanntn osas msqsadi miistoqil respublikamtztn komplek; inkisaf etdirilmad, cnun dunyantn apanct dovlotlarinden birina gevrilmesi vo xalqrn yuksek maddi rifah halrna malik olmastna mtisbet teiir etmekdan ibaretdir.

Onlann hayata kegirilmasi iilkemizin sosia! Burada mtjntezom olaraq ucsuz-bucaqsrz, nehang bir olkenin iqtisadiyyal va elmi ila bagh an atfuut p. Veliyevin esorlori bu problemin tefarruattna qedor derk edilmesi ve oyranilmosina aydtnhq gotirir.

Bu saha ila baqli-6,onoqrziiyu r”. Men ci illarda ononayo gewilmig va ssmereli neticeler veren bir meseleni qeyd etmek isteyirem. O ddvrde hokm sr-iran konsepsiyalann yaradlct gekilda ara9dtnlmasr, tanqidi movqeden tehlil edilmast ve mesalaya qeyri-standart yanagrlmasr alima imkan verdi kj, maddi istehsal sahesinin hodudlafl, comiyyotin teraqqisinde q”y. Rusiyantn iqtisadgr alimleri terefinden bu ig bazar mr.

Memmedov “Azarbaycan SSR-da pambrurn. O, tarixi aragdrinalan ila tasdiq etdi ki, bir goxlaflntn xalqtmtza lamil etmak istodiyi,azeri, istilahr va -azen dtlr” tran orazisindoki irandilli iayfalardan birinin dili olmugdur. Balrrov maliyye va bank sistemi sahasindo ilk tedqiqatgrlardandrr ci il ezinde onun bir nega deyerli meqalesi Rusiyantn n0fuzlu negriyyatlan terafindan gap olunmugdur.